Road Rental och hållbarhet

Läs om hur vi arbetar med hållbarhet för att vara en betydande partner till samhället

Så arbetar vi med hållbarhet

Road Rental grundades år 2018 med övertygelsen om att bra arbetsvillkor för våra medarbetare skall utgöra grunden för framgång samt för att kunna erbjuda en hög leveranskvalitet till konkurrenskraftiga villkor. Med fokus på våra medarbetares hälsa och säkerhet skapar vi samtidigt motsvarande förutsättningar för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ute på vägarbetsplatserna.

Road Rental bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att skapa förutsättningar för trygga arbetsplatser som bygger ett bättre samhälle. Vi har även valt att bidra till ett friskt och sunt samhälle med goda förebilder genom att satsa på Sveriges idrottsrörelse. Idrotten har en viktig och fostrande roll i samhället och inbjuder till fysisk aktivitet med utgångspunkt i allas rätt till lika värde.

Road Rentals hela affärsmodell har hållbarhet som ursprung med uthyrning av trafikavstängningsmaterial vilket innebär en hög nyttjandegrad och mindre påverkan på jordens resurser mot att våra kunder köper sitt eget material. Redan vid offert planerar vi tillsammans med berörda intressenter för högsta säkerhet på arbetsplatsen med fokus på miljö, arbetsmiljö och en effektiv logistik.

Road Rental har tagit fram policys som hjälper våra medarbetare att agera enligt våra värderingsgrunder. Här ges riktlinjer för hur vi ska interagera i företaget för att skapa mervärden för våra kunder och leverantörer samtidigt som vi bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

Road Rentals uppförandekod följer FNs Globala Mål och bygger på dess principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption. Alla i Road Rental, från styrelse och medarbetare till leverantörer och samarbetspartners ska respektera och följa vår uppförandekod och vi har särskilt identifierat följande områden där vi kan göra något konkret samt har kopplingar till vårt hållbarhetsområde och affärsstrategi.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
Vi sätter arbetsmiljö och hälsa i fokus
Alla våra varierande arbetsmiljöer ska vara säkra och trygga för personalen. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön för att främja hälsan och förhindra skador och sjukdom. Personalen är delaktig i arbetet med arbetsmiljön så att hela värdekedjan följs på alla våra arbetsplatser.

Mångfald är det som gör oss unika som individer
Vi behandlar alla lika och ger alla samma villkor och möjligheter, alla människors lika värde är en självklarhet. Road Rental har nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering eller mobbning.

Rättvisa arbetsvillkor
Din lön, övertid och förmåner utgör en skälig lön som motsvarar minst lagstadgad nivå eller branschstandarder. Våra kollektivavtal ska respekteras och följas.
Vi tolererar ingen form av tvångsarbete, barn eller ofrivilligt arbete på våra arbetsplatser eller hos våra underleverantörer.

Miljö
Att skydda miljön är en förutsättning för en hållbar utveckling.
Vi arbetar systematiskt för en hållbar miljö och vi ser till att resurser används på ett effektivt sätt med fokus på klimat, energi och miljö. Alla våra fordon har minst euroklass 6 och vi värnar om lokala leverantörer med miljövänliga produkter och teknik.

Våra krav på underleverantörer
Våra underleverantörer ska följa vår miljöpolicy så att miljöarbetet integreras i hela värdekedjan.
Detta kontrolleras av vår inköpsavdelning som även kan utföra stickkontroller.

Entreprenör och affärsetik
Nolltolerans mot mutor och korruption.
Vi följer dom lagar och regler som gäller där vi är verksamma och vi kräver att våra underleverantörer agerar på samma sätt. Alla affärer ska ske på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, vi har nolltolerans mot mutor och korruption. All form av kartellbildning, prissamverkan eller liknande accepteras ej.

Vi arbetar aktivt mot svartarbete
Vi tar ett stort ansvar för att aktivt motverka ekonomisk brottslighet som svartarbete och alla våra anställda har ID06.