Låt oss sköta samordningen
vid nästa projekt

Vid markbrytning och grävning på offentlig mark är det
viktigt att koordinera med befintliga och planerade
ledningar, brunnar och underjordiska anläggningar. Låt
oss sköta samordningen vid ert nästa projekt.

Läs mer om hur vi jobbar med Samordning
Stockholms innerstad ovanifrån

Vi sköter samordningen åt er

I takt med att Sveriges infrastruktur växer och underhålls blir det allt viktigare att bygga
effektivt och varsamt. Det handlar inte bara om de ledningar och anläggningar som redan
existerar utan även planerade förändringar som ska utföras. Vi sköter all kontakt med
stad och kommun så att ni kan känna er trygga när ni utför ert arbete.

Vems ansvar?

Det yttersta ansvaret ligger hos byggherren som ska se till att arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljösamordningen inleds så snart projektets planering inleds. Byggherren ska också säkerställa att aktörerna i projektet har avsatta och tillräckliga resurser för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet på ett tillfredsställande sätt.

Hur går samordningen till?

Ansvarig ska ha uppsatta rutiner för att bedriva samordning och arbetsmiljöarbete i byggprojektet. Rutinerna ska omfatta hur och när arbetsmiljön i byggskedet ska diskuteras under planeringen och projekteringen samt hur uppföljning av hur projektörerna arbetar med att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet.

Ansvar på plats

En kompetent person bör utses redan i planeringsstadiet vars ansvar är att följa upp att rutiner och kontroller efterlevs i byggskedet. Personen har ansvar för att arbetet inte brister vid till exempel skiftbyten och när nya underleverantörer kontrakteras. Låt oss sköta samordning och tillsyn vid ert nästa projekt.

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning