Tillbaka

E27. Nöduppställningsplats

Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Symbol för hjälptelefon eller brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen. Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

E1. Motorväg

E2. Motorväg upphör

E3. Motortrafikled

E4. Motortrafikled upphör